MODERNÝ TANEC

STREDA 17:00 - Športová hala Záhorská Bystrica


NOVINKA!!!

Tešíme sa z tohto nového krúžku, ktorý spojí krásu tanca a modernej gymnastiky. Na tréningoch využijeme techniky scénického tanca, contemporary, baletu, ale aj akrobacie a gymnastiky. Budeme pracovať s rovnováhou, rozvíjať improvizáciu a vyjadrenie emócií pohybom.

Naším cieľom bude vytvorenie pokročilej skupiny, s ktorou absolvujeme aj rôzne amatérske súťaže v tomto štýle tanca.

Informácie o krúžku
→ trvanie hodiny: 50 – 60 minút (záleží od vekovej kategórie)
→ oblečenie: pohodlné – tričko, legíny, gymnastický dres, cvičky
→  voda: vlastná fľaša s označeným menom

• skupiny sa otvárajú pri minimálnom počte 6 detí


Tréningy 2 týždenne:

♥ PONDELOK + STREDA 16:00 – ŠKOLA (od 4. ročníka ) – POKROČILÉ

POKROČILÉ – dievčatá, ktoré už majú skúsenosti s Modernou Gymnastikou a Tancom. Vyhradzujeme si právo preradenia do začiatočníckej skupiny.

• po dohode aj mladšie dievčatá


Tréningy 1x týždenne:

♥ STREDA 17:00 – ŠKOLA 1. – 3. ročník

Možnosť postupu počas školského roka do pokročilej skupiny.


Cena: ČLENSKÝ PRÍSPEVOK

číslo účtu: IBAN SK78 7500 0000 0040 2644 3131

Platobné obdobia pre skupiny 1x týždenne:

  • SEPTEMBER – JANUÁR 150 eur (18 tréningov)
  • FEBRUÁR – JÚN

Platobné obdobia pre skupiny 2x týždenne:

  • SEPTEMBER – JANUÁR 300 eur (36 tréningov)
  • FEBRUÁR – JÚN

Členský príspevok na činnosť OZ súvisiacu s organizáciou a realizáciou jednotlivých krúžkov je nevratným príspevkom.

Pokyny pre rodičov a detiVšeobecné podmienky

:
  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
    Súhlasím s podmienkami a „Pokynmi pre rodičov a deti“ CITY KIDS, o.z. Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov v spojení s § 13 ods. 1 písm. c) a § 157 ods. 9 zákona č. 18/2018 č. Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov : Dotknutá osoba resp. jej zákonný zástupca svojím podpisom udeľuje súhlas na spracovanie osobných údajov občianskemu združeniu CITY KIDS o.z. so sídlom Hargašova 23/C, 84106 Bratislava, ktoré na základe tohto súhlasu môže spracúvať a zverejniť osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu (meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé bydlisko, dátum narodenia, adresa, fotografia, videozáznam) s cieľom externej komunikácie, verejnej prezentácie občianskeho združenia a jeho činností, informovať verejnosť o činnosti občianskeho združenia, fotografickej a video dokumentácie z činnosti a aktivít občianskeho združenia) v tlačenej aj elektronickej podobe. Osobné údaje bude CITY KIDS, o.z. spracúvať a uschovávať odo dňa doručenia súhlasu až do doby 5 rokov po zrušení registrácie/členstva občianskeho združenia. Po uplynutí tejto doby, budú osobné údaje dotknutej osoby vymazané. Dotknutá osoba má oprávnenie svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním prevádzkovateľa na e-mailovú alebo poštovú adresu. Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a pod. Vyhlasujem, že dieťa je zdravotne spôsobilé a môže vykonávať športovú činnosť a beriem na vedomie možné riziká ako napr: možné odreniny, pády, vykĺbenia, zlomeniny, pošmyknutia, pády pri hre a podobne, spôsobené aj napriek upozorneniam a dozoru trénerov, ktoré sa môžu dieťaťu stať pri účasti v tréningovom a inom procese súvisiacom s organizáciou činnosti občianskeho združenia počas sezóny 2023/2024:*