Všeobecné podmienky

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:
 • Všetci členovia City Kids sú povinní byť prihlásení na daný krúžok cez elektronický registračný systém, kde sú uvedené všetky podmienky prihlásenia.
 • O prípadnom zrušení tréningu zo strany City Kids, budú rodičia vopred informovaní prostredníctvom email. správy.
 • Štátne sviatky a školské prázdniny sa do celkového počtu tréningov nezapočítavajú.
 • Žiadame rodičov, aby sa z dôvodu zabezpečenia bezproblémového tréningového procesu nezdržiavali v priestoroch miest, kde prebiehajú tréningy.
 • Ak nebude dieťa vhodne oblečené na daný krúžok (športové oblečenie + obuv do telocvične), nemôže sa aktívne zúčastniť tréningu.
 • Členský príspevok na činnosť OZ City Kids súvisiacu s organizáciou a realizáciou jednotlivých krúžkov je nevratným príspevkom.
REGISTRÁCIA A PRIHLÁSENIE:
 • Registrácia, ako aj samotné prihlásenie dieťaťa na krúžok v City Kids sa realizuje elektronickou formou. Po zaregistrovaní a prihlásení dieťaťa na daný kurz  Vám bude na emailovú adresu zaslané potvrdenie o úspešnom prihlásení Vášho dieťaťa na krúžok v danom termíne.
ÚHRADA KRÚŽKU:
 • Po obdržaní potvrdenia o úspešnom prihlásení Vášho dieťaťa na daný kurz je potrebné uhradiť členský príspevok prevodom podľa inštrukcií v potvrdzovacom maily.
ZDRAVOTNÝ STAV:
 • Prihlásením dieťaťa ako aj akceptovaním podmienok pre zápis do City Kids krúžku rodič prehlasuje, že nepozná žiadne dôvody (predovšetkým zdravotného charakteru), pre ktoré by sa jeho dieťa nemohlo zúčastniť krúžku.
 • Rodič sa zaväzuje, že dohliadne na to, aby sa jeho dieťa zúčastnilo krúžku iba pokiaľ je zdravé. V prípade, že tréner pred a počas tréningu zistí, že dieťa prejavuje znaky ochorenia (najmä kašeľ, nádcha a neprimeraná únava), bude rodič okamžite kontaktovaný a je potrebné okamžité vyzdvihnutie dieťaťa z tréningu.
OSPRAVEDLNENIE A NÁHRADA :
 • V prípade chorôb členské nevraciame.
 • V prípade vopred nahlásenej neúčasti je možnosť nahradiť si 3 tréningy počas polročného členského obdobia – ak sa jedná o krúžky s frekvenciou 1x týždenne. V prípade krúžkov s frekvenciou tréningov 2x týždenne je možnosť nahradiť si 6 riadne ospravedlnených tréningov počas polročného členského obdobia. Náhradná hodina je možná iba v prípade, že hodina je riadne ospravedlnená písomne emailom alebo správou minimálne v deň kurzu do 9:00. Náhrada prebieha v inej skupine toho istého krúžku, na hodine iného krúžku podľa vlastného výberu, príp. na inej škole, kde prebiehajú rovnaké krúžky. Náhradný termín je potrebné si dohodnúť vopred prostredníctvom emailu na: Záhorská Bystrica – ivana.citykidsbratislava@gmail.com, Stupava – citykidsstupava@gmail.com, Dubová – citykidsdubova@gmail.com.
 • V prípade, že neprítomnosť dieťaťa na hodine nebude včas nahlásená, možný náhradný termín prepadá. Za neúčasť na tréningu z akéhokoľvek dôvodu (s výnimkou dlhodobého úrazu/choroby) nevzniká nárok na finančnú náhradu, príspevok ani jeho časť sa nevracajú.
 • V prípade dlhodobej choroby alebo úrazu, kedy dieťa vynechá 4 po sebe nasledujúce tréningy (pri tréningoch 1x týždenne) alebo 8 po sebe nasledujúce tréningy (pri tréningoch 2x týždenne), členské nevraciame, ale prevádzame jeho alikvótnu čiastku do ďalšieho platobného obdobia alebo na iný krúžok na základe žiadosti formou emailu na: Záhorská Bystrica – ivana.citykidsbratislava@gmail.com, Stupava – citykidsstupava@gmail.com, Dubová – citykidsdubova@gmail.com. Tento dlhodobý výpadok je potrebné tiež nahlásiť emailom.
ODHLÁSENIE :
 • Odhlásenie dieťaťa z krúžku je platné dňom doručenia písomného odhlásenia formou emailu na ivana.citykidsbratislava@gmail.com. Rodič má nárok na vrátenie alikvótnej čiastky členského poníženú o administratívny poplatok 5,-€.
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:
 • Zdravotné problémy, ktoré by sa mohli prejaviť počas športového tréningu, doporučujeme konzultovať s lekárom.
 • Rodič súhlasí, s prípadným použitím fotografií a videí s vyobrazením dieťaťa bez nároku na honorár a to za účelom marketingu City Kids.
 • V zmysle zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z.z. rodič súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov uvedených za účelom registrácie a prihlásenia dieťaťa na krúžok.
 • V prípade, že má rodič pripomienky k samotnej práci trénera, môže nás kontaktovať na ivana.citykidsbratislava@gmail.com.
Členské pokrýva mzdy trénerov, nájomné v športovej hale a v ostatných tréningových miestnostiach, pomôcky, metodiky, školenia trénerov, administratívu a spracovanie prihlášok, organizáciu všetkých skupín, spravovanie webovej stránky a sociálnych sietí. Sme občianske združenie, ktoré funguje bez finančnej podpory zo strany štátu. Aby sme členský príspevok mohli pre Vás udržať v priaznivej výške, chod organizácie musíme pokrývať finančnými prostriedkami z nadačných fondov a príspevkov z 2% za daní.