2% z dane

Vážení rodičia a priaznivci City Kids,

v prvom rade Vám ďakujeme za Vašu priazeň. Len vďaka Vašej dôvere sme dnes schopní realizovať krúžky pre viac než 200 detí primárne zo Záhorskej Bystrice a blízkeho okolia.

Začínali sme v malom, v roku 2018, keď sme uviedli prvé krúžky pre deti – modernú gymnastiku a taekwondo. Každým rokom sa naša ponuka krúžkov rozširuje, ale hlavným cieľom je pre nás zachovávať vysokú úroveň tréningov a prinášať deťom radosť z pohybu.

Vzhľadom k umiestneniu našej mestskej časti v rámci Bratislavy je mnohokrát komplikované zabezpečiť deťom krúžky mimo MČ. Ale aj vďaka Vašej podpore, podpore mestskej časti a nášmu úsiliu vieme tieto krúžky realizovať priamo v priestoroch v našej mestskej časti. Sme radi, že môžeme Vašim deťom priblížiť aj nové športy a krúžky, ktoré nenájdete ani v blízkom okolí.

Chceme a budeme pokračovať!

Plánov a vízii ako rozpohybovať Záhorskú Bystricu a okolie je veľa.

Sme vďační za Vaše príspevky na existujúce krúžky, no bez Vašej pomoci nové projekty nevieme realizovať.

Sme veľmi hrdí na podujatia, ktoré sa nám podarilo uskutočniť a veríme, že bude možné ich zrealizovať aj v roku 2023.

Športové festivaly, projekt Pohyb nás spája a Vianoce v City Kids sú pre nás nezabudnuteľné chvíle, ktoré spájajú skvelú komunitu v Záhorskej Bystrici.

Dovoľte nám preto uchádzať sa o Vaše 2 percentá zaplatenej dane. 

 


Údaje k vyplneniu Vyhlásenia:

Názov:  City Kids
Sídlo: Hargašova 23/C,  841 06 Bratislava
IČO: 51985063
Právna forma: občianske združenie


Ak za Vás podáva daňové priznanie Váš zamestnávateľ:

– Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html

K vyhláseniu doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu.


Ak si podávate daňové priznanie sami:

Vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.

– Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky.

→ Suma príspevku sa vždy zaokrúhľuje v smere nadol na dve desatinné miesta. Napr.: ak Vám vyjde suma 20,998€ tak do potvrdenia napíšte 20,99€


Ďakujeme a veľmi si vážime Vašu pomoc.

City Kids