2% z dane

Milí rodičia a priaznivci City Kids,

naše občianske združenie sa aj napriek obdobiu, ktoré nepraje skupinovým športom a pohybovým aktivitám, snaží priniesť pohyb a tanec medzi detí.

Našim cieľom je, aby deti nezabudli, že POHYB JE PRIRODZENOU SÚČASŤOU NÁŠHO ŽIVOTA.

Vďaka Vašim 2% z daní a Vašej podpore je splnenie tohto cieľu ľahšie. Dáva nám to možnosť prinášať stále nové nápady a pracovať na zlepšení našich krúžkov.

Aj v roku 2021 chceme vďaka Vašej finančnej podpore poskytnúť deťom nové pomôcky, zrealizovať nové projekty a tanečné workshopy. Bližšie k splneniu našich cieľov a vízií nás posunie aj malá suma.

Veľmi si vážime Vašu dôveru a ako poďakovanie za to, že ste členmi City Kids, Vám dáme aj tento rok možnosť vrátenia 25% z Vášho príspevku vo forme poukážky.

Túto poukážku (musí byť min. v hodnote 5 eur) môžete uplatniť pri úhrade členského za naše kurzy, kde sa Vám daná suma odráta.

V prípade, že by ste chceli využiť túto možnosť, pošlite nám FOTOKÓPIU/SCAN  vypísaného a podaného tlačiva – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej/právnickej osoby na email ivana.citykidsbratislava@gmail.com.


 

Údaje k vyplneniu Vyhlásenia:

Názov:  City Kids
Sídlo: Námestie sv. Petra a Pavla 7098/1,  841 06 Bratislava
IČO: 51985063
Právna forma: občianske združenie

Ak za Vás podáva daňové priznanie Váš zamestnávateľ:

– Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

K vyhláseniu doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu.

 

Ak si podávate daňové priznanie sami:

Vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.

– Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky.

→ Suma príspevku sa vždy zaokrúhľuje v smere nadol na dve desatinné miesta. Napr.: ak Vám vyjde suma 20,998€ tak do potvrdenia napíšte 20,99€

2020.12.07_Vyhlasenie

2018.12.07_priloha5

2020.12.07_Poucenie


 

Ďakujeme a veľmi si vážime Vašu pomoc.

City Kids