Všeobecné podmienky Kempy

Všeobecné podmienky

Kempy

Medzi City Kids o.z. a rodičom /zákonným zástupcom dieťaťa vzniká záväzný zmluvný vzťah:
1. vyplnením prihlasovacieho formulára na www.citykids.sk
2. jeho potvrdením, ktoré Vám zašleme na mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári (ak neobdržíte potvrdzovací e-mail, neodkladne nás kontaktujte).
3. zaplatením zálohy príspevku vo výške 100 eur

PRÍSPEVOK ZA ORGANIZÁCIU LETNÉHO KEMPU
Príspevok na činnosť OZ spojenú s realizáciou letného kempu je stanovený nasledovne:
Vo výške 40 eur za 1 deň
Vo výške 170 eur za 5 dní *

* zvýhodnená cena pre členov City Kids 160 eur za 5 dní

Záujemca je povinný uhradiť v lehote do 30.6.2023 zálohu príspevku vo výške 70 eur (v prípade členov City Kids 60 eur). Celý príspevok na činnosť OZ spojenú s realizáciou letného kempu je povinný doplatiť v hotovosti najneskôr v deň nástupu na denný kemp.

GARANCIA MIESTA V DENNOM KEMPE
V prípade, že v lehote do 30.6.2023 neuhradíte zálohu rezervácia automaticky zaniká.
Neuhradením zvyšnej sumy ceny tábora (celej sumy) v deň nástupu do kempu zaniká rezervácia miesta v dennom kempe, pričom vrátenie zálohy sa riadi STORNO podmienkami.
V prípade, že sa na daný turnus neprihlási minimálny počet detí – 15, City Kids o.z. si vyhradzuje právo kemp neotvoriť. O tejto skutočnosti informuje najneskôr 30 dní pred plánovaným termínom nástupu a vráti prihláseným zaplatenú zálohu v plnej výške.

STRAVA A PITNÝ REŽIM
Deťom zabezpečujeme plné obedové menu (polievka + hlavné jedlo). Obedy sú v cene príspevku na kemp, a to aj so zohľadnením prípadných obmedzení (bezlepkové jedlo, jedlo rešpektujúce laktózovú intoleranciu). Deťom zabezpečujeme aj desiatu a olovrant (veľa ovocia, toasty, wrapy, domáce koláčiky). V prípade, ak má dieťa špecifické stravovacie návyky a je vyberavé, môže si desiatu a olovrant doniesť.
Pre každého účastníka je zabezpečený pitný režim pozostávajúci z čistej vody a domácich limonád.
V prípade, že dieťa vyžaduje špeciálny pitný režim, je na rodičovi/ zákonnom zástupcovi dieťaťa, aby ho pre dieťa zabezpečil v dostatočnom množstve.

CHOROBY
V prípade chorôb alebo nariadenej karantény (je potrebné sa preukázať príslušným potvrdením) sa vrátenie poplatku za denný kemp riadi storno podmienkami. V prípade, že dieťa ochorie počas trvania denného kempu (potrebné preukázať potvrdením od lekára/detský pediater, najneskôr do 3 dní, v opačnom prípade nie je nárok na vrátenie pomernej časti ceny kempu), bude vrátená pomerná časť z ceny denného kempu, ktorú dieťa nevyčerpalo (do posúdenia počtu vyčerpaných dní sa započítava každý začatý deň, ktorý dieťa strávilo v kempe).
Rodič/zákonný zástupca je povinný v prihlasovacom formulári uviesť všetky jemu známe zdravotné obmedzenia, alergie a pod.
Tréner/animátor/zodpovedná osoba poverená prevádzkovateľom denného kempu je oprávnená odoprieť nastúpenie dieťaťa do denného kempu v prípade, že dieťa preukazuje známky respiračných alebo iných zdravotných problémov, ktoré nemajú spojitosť s alergiami uvedenými v prihlasovacom formulári a mohli by mať nepriaznivý vplyv na zdravie ostatných účastníkov denného kempu.
Pri nástupe dieťaťa v prvý deň do kempu je zákonný zástupca dieťaťa povinný podpísať prehlásenie o zdravotnom stave, ktoré je súčasťou prihlasovacieho formulára.

ODHLÁSENIE A STORNO POPLATKY
Odhlásenie dieťaťa z denného kempu je platné dňom doručenia písomnej odhlášky vo forme mailu na ivana.citykidsbratislava@gmail.com.
V prípade odhlásenia dieťaťa viac ako 30 dní pred dňom nástupu do kempu je vrátená záloha/zaplatená cena v plnej výške.
V prípade odhlásenia dieťaťa menej ako 30 dní pred nástupom dieťaťa do kempu sa záloha nevracia.

VYZDVIHNUTIE DIEŤAŤA Z DENNÉHO KEMPU
Na konci dňa je oprávnený vyzdvihnúť dieťa z denného kempu výhradne rodič/zákonný zástupca dieťaťa. V prípade, že má dieťa z kempu vyzdvihnúť iná osoba (starí rodičia, sused, iná osoba) je potrebné osobu zákonným zástupcom splnomocniť, a to prostredníctvom formulára, ktorý Vám na vyžiadanie zašleme emailom.