SHOWDANCE

Streda 15:00 - Športová hala

Showdance je výrazový tanec a jeho charakteristickou črtou je stvárňovanie deja, priblíženie myšlienku, emócie a príbeh. V Showdance sa využíva množstvo tanečných štýlov a techník, prvky gymnastiky a akrobacie.

Informácie o krúžku
→ trvanie hodiny: 60 minút
→ oblečenie: pohodlné – tričko, legíny, gymnastický dres, cvičky
→ voda: vlastná fľaša s označeným menom

• skupiny sa otvárajú pri minimálnom počte 6 detí

• skupinu o 15:00 vyzdvihujeme z ŠKD


Tréningy 1x týždenne:

♥ STREDA 15:00 ♥ 1.- 3. ročník


Cena: ČLENSKÝ PRÍSPEVOK

číslo účtu: IBAN SK78 7500 0000 0040 2644 3131

Platobné obdobia pre skupiny 1x týždenne STREDA:

  • JANUÁR – MAREC  77 eur (11 tréningov)

Členský príspevok na činnosť OZ súvisiacu s organizáciou a realizáciou jednotlivých krúžkov je nevratným príspevkom.

Pokyny pre rodičov a detiVšeobecné podmienky

:
  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
    Súhlasím s podmienkami a „Pokynmi pre rodičov a deti“ CITY KIDS, o.z. Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov v spojení s § 13 ods. 1 písm. c) a § 157 ods. 9 zákona č. 18/2018 č. Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov : Dotknutá osoba resp. jej zákonný zástupca svojím podpisom udeľuje súhlas na spracovanie osobných údajov občianskemu združeniu CITY KIDS o.z. so sídlom Hargašova 23/C, 84106 Bratislava, ktoré na základe tohto súhlasu môže spracúvať a zverejniť osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu (meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé bydlisko, dátum narodenia, adresa, fotografia, videozáznam) s cieľom externej komunikácie, verejnej prezentácie občianskeho združenia a jeho činností, informovať verejnosť o činnosti občianskeho združenia, fotografickej a video dokumentácie z činnosti a aktivít občianskeho združenia) v tlačenej aj elektronickej podobe. Osobné údaje bude CITY KIDS, o.z. spracúvať a uschovávať odo dňa doručenia súhlasu až do doby 5 rokov po zrušení registrácie/členstva občianskeho združenia. Po uplynutí tejto doby, budú osobné údaje dotknutej osoby vymazané. Dotknutá osoba má oprávnenie svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním prevádzkovateľa na e-mailovú alebo poštovú adresu. Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a pod. Vyhlasujem, že dieťa je zdravotne spôsobilé a môže vykonávať športovú činnosť a beriem na vedomie možné riziká ako napr: možné odreniny, pády, vykĺbenia, zlomeniny, pošmyknutia, pády pri hre a podobne, spôsobené aj napriek upozorneniam a dozoru trénerov, ktoré sa môžu dieťaťu stať pri účasti v tréningovom a inom procese súvisiacom s organizáciou činnosti občianskeho združenia počas sezóny 2022/2023:*