ATLETIKA

Pondelok 16:00 - Športová hala

Atletika vytvára základy pre všetky športové odvetvia a všestranne rozvíja pohybové schopností detí.

Na našom atletickom krúžku sa zameriame na to, aby si deti osvojili základné pohybové znalosti a dostali komplexnú atletickú prípravu pre ich budúcu športovú špecializáciu. Deti naučíme správnu techniku behu, hodu, skoku do diaľky a koordináciu pohybu.

Pohybovými hrami a motivačným prístupom sa budeme snažiť zlepšiť kondíciu detí a ich koordinačné schopnosti. Ukážeme im, že hýbať sa a športovať je prospešné nielen pre ich zdravie, ale aj pre ich sebavedomie, pre formovanie osobnosti a pre vytváranie nových kamarátstiev.

A v neposlednom rade deti chceme motivovať k tomu, aby sa hýbali pravidelne a s radosťou.

Tešíme sa na všetkých malých atlétov – krúžok je vhodný aj pre dievčatá aj chlapcov.

→ Oblečenie – pohodlné športové oblečenie (podľa počasia), športová obuv a fľaša s vodou.
→ Hodina trvá 50 minút
→ Za priaznivého počasia budú tréningy prebiehať vonku (Športový areál pri ZŠaMŠ Hargašova). V prípade nepriaznivého počasia trénujeme v športovej hale.
→ 1x týždenne

• skupiny sa otvárajú pri minimálnom počte 6 detí

• skupinu o 15:00 vyzdvihujeme z ŠKD


PONDELOK

15:00 – 15:50 ∗ ŠKOLA 2. – 4.ročník

16:00 – 16:50 ∗ ŠKOLA 5 – 7 rokov

 

ŠTVRTOK

15:00 – 15:50 ∗ ŠKOLA 1. – 4.ročník

16:00 – 16:50 ∗ ŠKÔLKA 5 – 6 rokov


Cena: ČLENSKÝ PRÍSPEVOK

číslo účtu: IBAN SK78 7500 0000 0040 2644 3131

Platobné obdobia Pondelok:

  • APRÍL  – JÚN ………………………. 72 eur

Platobné obdobia Štvrtok:

  • APRÍL  – JÚN ………………………. 66 eur

Členský príspevok na činnosť OZ súvisiacu s organizáciou a realizáciou jednotlivých krúžkov je nevratným príspevkom.


Pokyny pre rodičov a deti → Všeobecné podmienky


 

:
    Súhlasím s podmienkami a „Pokynmi pre rodičov a deti“ CITY KIDS, o.z. Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov v spojení s § 13 ods. 1 písm. c) a § 157 ods. 9 zákona č. 18/2018 č. Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov : Dotknutá osoba resp. jej zákonný zástupca svojím podpisom udeľuje súhlas na spracovanie osobných údajov občianskemu združeniu CITY KIDS o.z. so sídlom Hargašova 23/C, 84106 Bratislava, ktoré na základe tohto súhlasu môže spracúvať a zverejniť osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu (meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé bydlisko, dátum narodenia, adresa, fotografia, videozáznam) s cieľom externej komunikácie, verejnej prezentácie občianskeho združenia a jeho činností, informovať verejnosť o činnosti občianskeho združenia, fotografickej a video dokumentácie z činnosti a aktivít občianskeho združenia) v tlačenej aj elektronickej podobe. Osobné údaje bude CITY KIDS, o.z. spracúvať a uschovávať odo dňa doručenia súhlasu až do doby 5 rokov po zrušení registrácie/členstva občianskeho združenia. Po uplynutí tejto doby, budú osobné údaje dotknutej osoby vymazané. Dotknutá osoba má oprávnenie svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním prevádzkovateľa na e-mailovú alebo poštovú adresu. Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a pod. Vyhlasujem, že dieťa je zdravotne spôsobilé a môže vykonávať športovú činnosť a beriem na vedomie možné riziká ako napr: možné odreniny, pády, vykĺbenia, zlomeniny, pošmyknutia, pády pri hre a podobne, spôsobené aj napriek upozorneniam a dozoru trénerov, ktoré sa môžu dieťaťu stať pri účasti v tréningovom a inom procese súvisiacom s organizáciou činnosti občianskeho združenia počas sezóny 2021/2022:*