Letný Gymnasticko-Tanečný KEMP

8.8. – 12.8.2022

Prinášame veľkú NOVINKU!

Náš prvý denný Gymnasticko – Tanečný kemp pre všetky dievčatá od 6 – 12 rokov.

Kemp sa bude niesť v zábavnom duchu – tréningy budú hravé, veselé, plné hudby a gymnastických pomôcok.

💜Pripravené pre ne budú tréningy Modernej Gymnastiky, Spoločenských tancov (štandard a latina), ale aj  rôzne pohybové hry – popracujeme aj na kondičke a držaní tela :).

☀️V prípade pekného počasia určite využijeme športový areál a budeme tráviť veľa času aj vonku.

☀️Súčasťou oddychu budú tvorivé dielne, pôjdeme aj na prechádzky, zmrzlinu a krátke výlety v rámci Záhorskej Bystrice.

☀️V cene je zahrnutá strava 3x denne + pitný režim. Budeme dbať na to, aby na desiatu a olovrant mali hlavne veľa ovocia.

☀️Každý deň dievčatám prinesieme niečo iné, tematické a hlavným cieľom je, aby dievčatá získali kopec zážitkov.

💜Dievčatá budú dostávať motivačné nálepky, pečiatky a na konci týždňa ich odmeníme malými darčekmi na pamiatku.

Cena: 150 eur

Po individuálnej dohode a pri dostatočnej kapacite miest je možné prijať aj mladšie dieťa (5 rokov).
Počet miest je limitovaný!

Ukážka harmonogramu dňa

7:30 – 8:00 Príchod do športovej haly, prebratie detí
8:00 – 9:00 Spoločná rozcvička + zábavné pohybové hry na rozohriatie
9:00 – 10:00 Tréning Modernej Gymnastiky
10:00 – 10:30 Desiata, odpočinok
10:30 – 11:30 Tanečný tréning
11:30 – 13:30 Obed, odpočinok, tvorivé dielne
13:30 – 14:30 Tréning Modernej Gymnastiky
14:30 – 15:00 Olovrant, odpočinok
15:00 – 16:00 Zábavné pohybové hry/Tvorivé dielne/Tanečný tréning
16:00 – 16:15 Zhodnotenie dňa
16:15 – 16:30 Odovzdávanie detí rodičom
♥skladba tréningov sa bude každý deň meniť, aby bol celý týždeň vyvážený

Organizátor City Kids si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách. Rovnako si vyhradzuje právo zrušiť  konanie kempu v prípade nízkeho počtu prihlásených účastníkov.

GYMNASTICKÝ KEMP - registrácia

    Súhlasím so spracovaním osobných údajov udelený v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov v spojení s § 13 ods. 1 písm. c) a § 157 ods. 9 zákona č. 18/2018 č. Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov : Dotknutá osoba resp. jej zákonný zástupca svojím podpisom udeľuje súhlas na spracovanie osobných údajov občianskemu združeniu CITY KIDS o.z. so sídlom Hargašova 23/C, 84106 Bratislava, ktoré na základe tohto súhlasu môže spracúvať a zverejniť osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu (meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé bydlisko, dátum narodenia, adresa, fotografia, videozáznam) s cieľom externej komunikácie, verejnej prezentácie občianskeho združenia a jeho činností, informovať verejnosť o činnosti občianskeho združenia, fotografickej a video dokumentácie z činnosti a aktivít občianskeho združenia) v tlačenej aj elektronickej podobe. Osobné údaje bude CITY KIDS, o.z. spracúvať a uschovávať odo dňa doručenia súhlasu až do doby 5 rokov po zrušení registrácie/členstva občianskeho združenia. Po uplynutí tejto doby, budú osobné údaje dotknutej osoby vymazané. Dotknutá osoba má oprávnenie svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním prevádzkovateľa na e-mailovú alebo poštovú adresu. Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a pod. Vyhlasujem, že dieťa je zdravotne spôsobilé a môže vykonávať športovú činnosť a beriem na vedomie možné riziká ako napr: možné odreniny, pády, vykĺbenia, zlomeniny, pošmyknutia, pády pri hre a podobne, spôsobené aj napriek upozorneniam a dozoru trénerov, ktoré sa môžu dieťaťu stať pri účasti v tréningovom a inom procese súvisiacom s organizáciou činnosti občianskeho združenia počas sezóny 2021/2022:

:

Galéria